Zaznacz stronę

Książka Kosmetologia holistyczna. Wstęp do psychokosmetologii autorstwa Marty Kolankowskiej Trzcińskiej to innowacyjna pozycja popularnonaukowa. Autorka porusza w niej min. tematykę neurobiologii, stresu, psychodermatologii oraz założeń psychokosmetologii. Psychokosmetologia jest w Polsce nowym nurtem dotyczącym holistycznej opieki nad organizmem człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem stresu, chorób psychosomatycznych oraz naturalnych terapii antyaging.
Cennym uzupełnieniem książki są wywiady ze specjalistami: Weroniką Słupek, Bartłomiejem Tarkowskim, Agnieszką Passendorfer, Joanną Kostrzewska, Moniką Witkowską oraz Beatą Adamczyk.

Książka została zrecenzowana przez prof. dr hab. n. med. Annę Zalewską-Janowską oraz prof. dr hab. Bogdana Sadowskiego.

Liczba stron: 146

RECENZJE

Książka Marty Kolankowskiej-Trzcińskiej  Kosmetologia holistyczna. Wstęp do psychokosmetologii  jest innowacyjną pozycją literatury przedmiotu na polskim rynku. Idealnie wpisuje się w  najnowsze trendy podejścia bio- i  psychospołecznego do opieki nad pacjentami/klientami zgłaszającymi się do gabinetów kosmetologicznych.  Kosmetologia holistyczna  w  sposób przystępny  i  syntetyczny  wprowadza  Czytelnika w  zagadnienia patofizjologiczne dotyczące przetwarzania sensorycznego i  emocji. Następnie Czytelnik jest zapoznawany z  interdyscyplinarną dziedziną, jaką jest psychodermatologia. Znaczna część książki jest poświęcona stresowi i  radzeniu sobie z  nim. Umiejętność radzenia sobie  – według mnie  – jest kluczem do sukcesu i  funkcjonowania w  społeczeństwie każdego przedstawiciela  Homo sapiens, zwłaszcza obecnie, w  dobie wręcz szalonego postępu  cywilizacyjnego,  gdy  świat  realny  i  wirtualny  to  dwa  odrębne  byty,  zwłaszcza emocjonalnie. Zagadnienia dotyczące starzenia się organizmu, będące przedmiotem zainteresowania psychokosmetologii, obejmują oddziaływania na dwa główne organy  – skórę oraz mózg.  Techniki relaksacyjne i  terapie  antyaging  rodem z  Dalekiego Wschodu przeżywają obecnie renesans także na Zachodzie i  prowadzą do korzystnego zwolnienia tempa działań pozwalającego na zregenerowanie w  organizmie „wyładowanych akumulatorów”. Jeden z  rozdziałów książki jest poświęcony technikom medytacyjnym, które działają korzystnie antystresowo oraz przeciwstarzeniowo. Pamiętajmy  – negatywne emocje podtrzymywane w  sobie zbyt długo znacznie przyspieszają starzenie organizmu, ze skórą na czele.  Warta podkreślenia jest współpraca Autorki monografii z  psychologiem przy opracowywaniu niektórych rozdziałów, co świadczy o  profesjonalizmie i  interdyscyplinarnym podejściu do opisywanego zagadnienia. Cennym praktycznym uzupełnieniem monografii są wywiady kończące pracę.

Prof. dr hab. n. med. Anna Zalewska-Janowska

Książka Marty Kolankowskiej-Trzcińskiej pt.  Kosmetologia holistyczna.  Wstęp do psychokosmetologii  jest bardzo interesująca i wartościowa. Ukazuje holistyczne podejście do klientek gabinetów kosmetologicznych. Autorka poświęca szczególną uwagę znaczeniu czynników psychicznych w  kształtowaniu urody i  sygnalizuje powstanie nowej gałęzi kosmetologii, dla której proponuje nazwę psychokosmetologia. Książka składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów i  zakończenia. Rozdział 1 zawiera wybrane  informacje z  neurobiologii, niezbędne  do  zrozumienia  działania  bodźców otoczenia na organizm człowieka i  ich wpływu na czynności emocjonalne.  W  rozdziale  2  omawiana jest psychodermatologia,  bliska  psychokosmetologii. Rozdział  3  jest poświęcony zagadnieniu stresu. Stres jest bardzo ważnym czynnikiem regulującym zachowanie się człowieka względem bodźców otoczenia; ma wpływ na jego zdrowie i  – co najważniejsze dla kosmetologów – na kondycję skóry, włosów i  wygląd twarzy (starzenie  się i  zmarszczki).  W  rozdziale  tym szczegółowo przedstawiono rolę hormonów, szczególnie osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej i  skórnego systemu hormonalnego, z  uwzględnieniem wpływu stresu na czynność skóry. Ostatni podrozdział zwiera informację o radzeniu sobie ze stresem. Najważniejszą częścią książki jest rozdział 4, przedstawiający założenia nowej dyscypliny – psychokosmetologii. Rozdział 5 zawiera propozycję włączenia do postępowania kosmetologicznego metody psychoterapeutycznej, opartej na medytacji. Medytacja, wywodząca się z  duchowości buddyjskiej, została zmodyfikowana i  dostosowana do wymogów świata zachodniego. Jej świeckie warianty znalazły zastosowanie w  leczeniu chorób psychicznych (depresji, stanów lękowych) i  mogą uzupełnić terapię niektórych chorób somatycznych, jak nadciśnienie i  cukrzyca. Medytacja jako sposób opóźniający starzenie się organizmu może wpływać pozytywnie na kondycję skóry i  przeciwdziałać powstawaniu zmarszczek.  Trzeba jednak zauważyć, że długotrwała medytacja, przewidziana dla osób chorych, może być trudna do realizacji przez klientki gabinetów kosmetologicznych, obciążonych pracą  zawodową i  obowiązkami rodzinnymi.  Warto więc opracować mniej absorbujące, ale skuteczne procedury medytacyjne, przeznaczone dla osób, które są w zasadzie zdrowe, a tylko nie radzą sobie ze stresem. Książka jest oparta na imponującym ilościowo i  jakościowo piśmiennictwie międzynarodowym, które uwzględnia pozycje książkowe i  artykuły w  renomowanych czasopismach, stosujących ostre rygory recenzji.

Prof. dr hab. Bogdan Sadowski